Polityka prywatności

Informacje ogólne i definicje

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach opisanych w polityce prywatności jest ADV Legal Okoń Franke Radcowie Prawni sp.p. (adres siedziby: ul. Józefitów 11/8, 30-039 Kraków, NIP: 6772449364).

Mogą Państwo kontaktować się z nami listownie na podany adres siedziby lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@advlegal.pl.

Pojęcia użyte w polityce prywatności mają następujące znaczenie:

dane osobowe – oznacza wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

W zależności od sytuacji i łączących nas z Państwem relacji biznesowych, Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

 • Prowadzenia korespondencji – jeśli kierują do nas Państwo korespondencję pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną (e-mail) lub kontaktują się z nami telefonicznie w sprawach związanych z działalnością naszej kancelarii, dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w celu obsługi korespondencji i udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytania. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji i utrzymywaniu relacji biznesowych. Po zakończeniu kontaktu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest archiwizacja korespondencji, w celu wykazania jej przebiegu w przyszłości, w szczególności na potrzeby obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
 • Nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych – w ramach naszej działalności możemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe w celu nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych z Państwem lub z organizacją, którą Państwo reprezentują. Może to mieć miejsce np. podczas spotkań biznesowych, obsługi zapytań ofertowych czy wymiany wizytówek. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes Kancelarii ADV (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest tworzenie i utrzymywanie sieci kontaktów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Obsługi zapytań z formularza kontaktowego – jeśli kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej, prosimy Państwa o podanie informacji niezbędnych do obsługi zapytania (imię i nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie telefon i firma – podanie tych opcjonalnych danych może ułatwić kontakt z Państwem). Dane te przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie oraz – jeśli dotyczy tego korespondencja – nawiązania relacji biznesowej z Państwem lub z podmiotem, który Państwo reprezentują. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzielaniu odpowiedzi na zapytania i nawiązywaniu relacji biznesowych.
 • Zawierania i realizacji umów – jeśli są Państwo naszym Klientem lub Kontrahentem albo reprezentują Państwo naszego Klienta lub Kontrahenta, Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy lub podjęcia – na Państwa żądanie – czynności mających na celu zawarcie umowy. W przypadku, gdy są Państwo naszym Klientem lub Kontrahentem (np. prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą) podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędność do wykonania zawartej z Państwem umowy lub podjęcia czynności poprzedzających zawarcie takiej umowy na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli natomiast reprezentują Państwo naszego Klienta lub Kontrahenta (np. jako członek zarządu, wspólnik, osoba uprawniona do koordynacji projektu), Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest identyfikacja osób działających w imieniu lub na rzecz naszego Klienta lub Kontrahenta w ramach zawieranych i realizowanych umów. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe możemy nadal przetwarzać, gdy jest to niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest ochrona naszych praw.
 • Wykonania obowiązków prawnych ciążących na nas – Państwa dane osobowe możemy przetwarzać również w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych (np. wystawienie faktury), ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (np. stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacja Klienta i weryfikacja jego tożsamości, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości) czy wynikających z przepisów ustawy o radcach prawnych i Prawa o adwokaturze (np. obowiązek przechowywania dokumentacji prowadzonych spraw). Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Powyższa lista nie ma charakteru kompletnego. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać również w innych celach, o ile posiadamy stosowną podstawę to takiego przetwarzania. Taką podstawą może być np. Państwa dobrowolna zgoda.

Dobrowolność albo obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych dla celów nawiązania z nami kontaktu jest dobrowolne, ale bez podania danych kontakt z nami nie będzie możliwy.

Podanie przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy jest obowiązkiem umownym. Bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie z nami umowy.

Podanie przez Państwa danych osobowych w celu wykonania przez nas ciążących na nas obowiązków prawnych jest obowiązkiem prawnym. Taki obowiązek może wynikać np. z przepisów podatkowych lub przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (prawo do informacji),
 • żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (jeśli odbywa się ono na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przenoszenia swoich danych, które nam dostarczyła (jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – lub zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą kanałów kontaktu wskazanych powyżej (tzn. korespondencyjnie na nasz adres siedziby lub e-mailowo na adres kontakt@advlegal.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe uprawnienia są przez nas realizowane zgodnie z przepisami RODO

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcy danych

W związku z naszą działalnością Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, takim jak dostawcy usług IT (np. poczta e-mail – dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited; hosting strony internetowej – dostawcą jest home.pl SA), dostawcy usług księgowych i narzędzi IT do obsługi księgowości (Columb Technologies SA, biuro rachunkowe Ademi Elżbieta Grzesik), operatorzy usług kurierskich i pocztowych, organy władzy publicznej (w przypadku, gdy odbywa się to na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej).

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania przez nas Państwa danych osobowych zależy od celu, w jakim przetwarzamy te dane. W każdym wypadku Państwa dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane.

 • Treść prowadzonej z nami korespondencji może podlegać archiwizacji, w szczególności na potrzeby obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane osobowe w ramach archiwizacji korespondencji będą przetwarzane nie dłużej, niż do momentu przedawnienia roszczeń majątkowych.
 • W ramach świadczonych przez nas usług związanych z obsługą postępowań uregulowanych przez przepisy prawa (np. postępowanie sądowe, postępowanie administracyjne), zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i Prawa o adwokaturze, przechowujemy dane osobowe przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie.
 • W przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji umowy (gdy taka umowa nie jest związana z prowadzeniem przez nas postępowań uregulowanych przez przepisy prawa), Państwa dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż do końca okresu przedawnienia roszczeń majątkowych.
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, Państwa dane są przechowywane przez czas, jaki jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względu na znaczną liczbę regulacji prawnych, okres przechowywania danych jest różny. Zwykle wynosi on 5 lat, przy czym okres ten jest liczony od różnych zdarzeń (np. w przypadku dokumentacji podatkowej okres ten wynosi 5 lat i jest – co do zasady – liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

Pliki cookies i podobne technologie

Cenimy Państwa prywatność. Na naszej stronie internetowej nie używamy plików cookies ani podobnych technologii. Z tego powodu podczas pierwszej wizyty na naszej stronie nie zobaczą Państwo „paska” informującego o użyciu cookies.

Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco przeglądana i w razie potrzeby aktualizowana.