dr Zbigniew Okoń

partner
dr Zbigniew Okoń, radca prawny

Profil zawodowy

dr Zbigniew Okoń – partner, radca prawny, doktor nauk prawnych (2003). Absolwent studiów magisterskich (1997) i doktoranckich (2002) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2009 r.

Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa komputerowego, prawa marketingu i reklamy. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w obranej specjalizacji obejmujące m.in. obsługę prawną największych konsumenckich programów lojalnościowych, reklamy produktów i usług objętych ograniczeniami, organizacji akcji promocyjnych, wdrożeń systemów IT, usług serwisowych, outsourcingowych czy rynku mobilnego.

Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Współpracuje z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i z Instytutem Allerhanda. Zainteresowania naukowe skupia na prawie własności intelektualnej, w szczególności ochronie prawnoautorskiej programów komputerowych. Temat jego rozprawy doktorskiej dotyczył umów licencyjnych na korzystanie z programów komputerowych.

Autor i współautor ponad 50 prac naukowych i publikacji popularnonaukowych. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz doświadczony trener na szkoleniach i warsztatach branżowych. Wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych (Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Opolski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach).

Publikacje

 • Z. Okoń, Komentarz do art. 6 (współautor D. Flisak), 6[1], 17, 17[1], 22, 74-77[2], 110[24]-110[30] [w:] D. Flisak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014;
 • Z. Okoń, Wykorzystanie utworów dla potrzeb głębokiego uczenia w świetle europejskiego prawa autorskiego [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2019;
 • Z. Okoń, Marketing bezpośredni prowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej w świetle planowanej reformy prawa europejskiego [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi, Warszawa 2017;
 • Z. Okoń, Licencja, czy sprzedaż? Wyczerpanie prawa dystrybucji programów komputerowych w prawie UE [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, Warszawa 2016.
 • Z. Okoń, Application of Copyright in the Area of ICT [w:] Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011;
 • Z. Okoń, Legal Protection of Software [w:] Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011;
 • Z. Okoń, Legal Protection of Databases [w:] Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011;
 • Z. Okoń, ICT Contracts, w: Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011
 • Z. Okoń, Non-Contractual Liability [w:] Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011;
 • Z. Okoń, M. Ożóg, Regulation of Cryptography and other Dual Use Goods [w:] Cyber Law in Poland, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011;
 • Z. Okoń, Własność intelektualna [w:] D. Szostek (red.), e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Presscom, Wrocław 2009;
 • Z. Okoń, Copyright Law [w:] A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Verlag Medien und Recht, Vienna – Munich 2009;
 • Z. Okoń, Software Contracts [w:] A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Verlag Medien und Recht, Vienna – Munich 2009;
 • Z. Okoń, M. Ożóg, Trademark Law [w:] A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Verlag Medien und Recht, Vienna – Munich 2009;
 • Z. Okoń, M. Ożóg, Patent Law [w:] A. Wiebe (red.), IT Law in Poland, Verlag Medien und Recht, Vienna – Munich 2009;
 • Z. Okoń, Ochrona programów komputerowych [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2007 (II wydanie, publikacja zmieniona i uzupełniona);
 • Z. Okoń, Ochrona baz danych [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2007 (II wydanie, publikacja zmieniona i uzupełniona);
 • Z. Okoń, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2007 (II wydanie, publikacja zmieniona i uzupełniona);
 • Z. Okoń, Wyroby tytoniowe [w:] E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007;
 • Z. Okoń, Inne ograniczenia reklamy wynikające z implementacji prawa wspólnotowego [w:] E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007;
 • Z. Okoń, Napoje alkoholowe [w:] E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007;
 • Z. Okoń, Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji [w:] E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007;
 • Z. Okoń, Czyny nieuczciwej konkurencji w działalności promocyjnej [w:] E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007;
 • M. Świerczyński, Z. Okoń, Reklama o zasięgu międzynarodowym w świetle Kodeksu Karnego, [w:] E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007
 • Z. Okoń, Ochrona programów komputerowych [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2003;
 • Z. Okoń, Ochrona baz danych [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2003;
 • Z. Okoń, P. Podrecki, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa 2003;
 • Z. Okoń, Reklama produktów leczniczych [w:] T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Dashofer, Warszawa 2002;
 • Z. Okoń, Reklama leków i usług medycznych [w:] T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Warszawa 2001;
 • Z. Okoń, Reklama napojów alkoholowych [w:] T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Warszawa 2001;
 • Z. Okoń, Reklama wyrobów tytoniowych [w:] T. Drozdowska, X. Konarski, E. Szczęsna (red.), Prawo i praktyka w reklamie, Warszawa 2001;
 • Z. Okoń, K. Alama, Granice ochrony prawnoautorskiej w wyroku TSUE w sprawie Sas Institute Inc. przeciwko World Programming Ltd. [w:] Monitor prawniczy, nr 21/2019, dodatek Prawo Nowych Technologii;
 • J. Balcarczyk, Z. Okoń, Roszczenie o zapłatę wielokrotności wynagrodzenia w polskim prawie autorskim na tle prawa europejskiego [w:] Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 4/2012;
 • Z. Okoń, Programy komputerowe tworzone w ramach stosunku pracy [w:] Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, nr 2/2010;
 • Z. Okoń, Modyfikacja i opracowanie programu komputerowego w polskim prawie autorskim [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 4/2010;
 • Z. Okoń, Charakter prawny umowy licencyjnej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 3/2009;
 • Z. Okoń, Reklama 2.0 [w:] Kwartalnik Prawo Nowych Technologii, nr 4/2008;
 • Z. Okoń, Marketing i sprzedaż on-line napojów alkoholowych [w:] Kwartalnik Prawo Nowych Technologii, nr 3/2008;
 • Z. Okoń, Prawo autorskie a Web 2.0 [w:] Kwartalnik Prawo Nowych Technologii, nr 1/2008;
 • Z. Okoń, Ochrona technicznych zabezpieczeń utworów. Zagadnienia kolizyjnoprawne [w:] J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007;
 • Z. Okoń, Dostęp do kodu źródłowego [w:] Prawo Teleinformatyczne, nr 1/2007;
 • Z. Okoń, Fenomen Open Source [w:] Prawo Teleinformatyczne, nr 3/2007;
 • Z. Okoń, Systemy DRM są legalne [w:] Prawo Teleinformatyczne, nr 2/2007;
 • Z. Okoń, Umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych. Część II [w:] Prawo Teleinformatyczne, nr 1/2007;
 • Z. Okoń, Umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych. Część I [w:] Prawo Teleinformatyczne, nr 2/2006;
 • Z. Okoń, Projekt dyrektywy o wynalazkach implementowanych komputerowo a prawnoautorska ochrona programów komputerowych [w:] Monitor Prawniczy, nr 2/2006, dodatek Prawo mediów elektronicznych (artykuł opublikowany również w: e-Biuletyn Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, 2005);
 • Z. Okoń, M. Świerczyński, Reklama wyrobów medycznych [w:] Państwo i Prawo, nr 10/2004;
 • P. Podrecki, Z. Okoń, Utrudnianie dostępu do rynku. Uwagi na tle zmian art. 15 ZNKU [w:] Monitor Prawniczy, nr 21/2003, dodatek 10 lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Z. Okoń, Bazy danych on-line a prawo sui generis do bazy [w:] Monitor Prawniczy, nr 24/2002 (dodatek);
 • Z. Okoń, A. Skąpska-Capińska, Eksploatacja utworów w sieci w świetle dyrektywy UE o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym [w:] Monitor Prawniczy, nr 24/2004 (dodatek);
 • Z. Okoń (współautor), Założenia do strategii AI w Polsce, Raport, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2018;
 • Z. Okoń, Reforma prawa autorskiego w UE, potrzebna ale nie wystarczająca [w:] ICT Law Review 2014, nr 1 (3), s. 65-67 (felieton);
 • Z. Okoń, Umowy w prawie autorskim [w:] LexPolonica Przedsiębiorca (wydawnictwo elektroniczne), LexisNexis, Warszawa 2006;
 • Z. Okoń, Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej [w:] Lex (wydawnictwo elektroniczne), Sopot 2004.